ban in cong viec Bản in công việc

主副料採購 - Nguyên phụ liệu thu mua

VPĐD Regent Harvest Enterprises LTD Tại Tp. HCM

Công ty chuyên về lĩnh vực may mặc với 100% vốn nước ngoài, Do nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang cần tìm kiếm ứng viên cho các vị trí sau :

?>